•  ✿ౄ可可ܤஜ 
 • 7.1
 •  ♥婷婷♥ 
 • 8.1
 •  ♥甜兒♥ 
 • 6.2
 •  依依i♥ 
 • 8.3
 •  ♥嘟嘟♥ 
 • 8.9
 •  妤涵 
 • 9.6
 •  甜甜唲 
 • 9.5
 •  ♥可比♥ 
 • 9.9
 •  LiLy 
 • 8.9
 •  戀 戀 
 • 9.6
 •  偷心情人 
 • 8.3
 •  MOMO妹 
 • 8.9
 •  彎彎❤ 
 • 9.5
 •  晨晨❤ 
 • 10.0
 •  璇璇 
 • 8.2
 •  ❤ 維納斯❤ 
 • 9.9
 •  妡而 
 • 8.8
 •  小恩 
 • 9.1
 •  月兒❤ 
 • 8.8
 •  Magic 
 • 9.4
 •  星晴♥ 
 • 9.3
 •  ❤安夢安❤ 
 • 9.8
 •  米樂♥ 
 • 10.0
 •  MD ~ 笑笑 
 • 8.5
 •  SaSa 
 • 8.3
 •  野蠻LaLa♥ 
 • 7.8
 •  事與願違♥ 
 • 9.7
 •  勁爆格格.㊣ 
 • 9.7
 •  微 熙 
 • 8.5
 •  蕾蕾. 
 • 9.8
 •  星憂寧 
 • 6.5
 •  MD~Pei Pei 
 • 9.8
 •  蕎咪♥ 
 • 9.9
 •  MD~亞亞 
 • 9.9
 •  星野塚♥ 
 • 8.3
 •  夏晚晴♥ 
 • 8.8
 •  綺兒<3 
 • 8.5
 •  TW親愛小嫩妹 
 • 4.8
 •  從從 
 • 8.6
 •  洢洢♥ 
 • 9.4
 •  寶貝甜心 
 • 9.1
 •  ★Hebe★ 
 • 6.6
 •  蜜糖♥ 
 • 9.0
 •  啊布 
 • 10.0
 •  蜜 兒 
 • 8.3
 •  ❥娘子 
 • 10.0
 •  花娜 
 • 9.4
 •  ❤艾琳❤ 
 • 9.3
 •  伊蝶♥ 
 • 6.9
 •  羽希♥ 
 • 10.0
 •  桃樂絲 
 • 9.5
 •  曲可彤 
 • 9.9
 •  Sunny~♪ 
 • 9.8
 •  新臺幣❤ 
 • 9.9
 •  MD~安琦菈 
 • 8.9
 •  ❤糖糖❤ 
 • 9.2
 •  鑽石女王 
 • 9.8
 •  愛麗兒 
 • 8.8
 •  小派 
 • 7.2
 •  *~Sonia~* 
 • 8.1
 
 
 • Android 版 (正體中文) | 教學及下載
 • iOS 版 (正體中文) | 教學及下載
 1. 例行性維護時間
  親愛的用戶您好:伺服器於每週四早上 07:30 會進行例行性維護作業,預估約為 5 至 10 分鐘,不便之處,敬請見諒。
 2. 2018-09-05
  您好,因 Google Chrome 瀏覽器於版本 69 起進行了較大的變更,若開啟聊天室時有異常情況,請依下列方式設定後再試試看,如有不便敬請見諒。

  1. 右上角的「更多」圖示「...」> [設定]。
  2. 按一下底部的 [進階]。
  3. 在「隱私權和安全性」之下,開啟「內容設定」設定,並按一下 [Flash]。
  4. 在「Flash」之下,切換 [禁止網站執行 Flash] 至 [先詢問我 (建議)] 即可。
 3. 2018-07-15
  親愛的用戶您好,移動裝置伺服器己完成維護作業,不便之處敬請見諒。
 4. 2018-07-15
  親愛的用戶您好,因移動裝置伺服器進行維護作業,請用戶先使用網頁版,不便之處敬請見諒。
 5. more
 1. 第 1 名

  [ 涵妮 ] 介紹
  涵妮
 2. 第 2 名

  [ te amo ♥ 倘若 ] 介紹
  te amo ♥ 倘若
 3. 第 3 名

  [ 艾瑪兒 ] 介紹
  艾瑪兒
 4. 第 4 名

  [ 莫梨♥♥ ] 介紹
  莫梨♥♥
 5. 第 5 名

  [ 影子♥ ] 介紹
  影子♥
 6. 第 6 名

  [ 艾莉 ♥ ] 介紹
  艾莉 ♥
 7. 第 7 名

  [ ♥丹琪♥ ] 介紹
  ♥丹琪♥
 8. 第 8 名

  [ Roses☃小庭☃ ] 介紹
  Roses☃小庭☃
 9. 第 9 名

  [ Iris~❤️Ⓜ ] 介紹
  Iris~❤️Ⓜ
 10. 第 10 名

  [ 深藍色♥ ] 介紹
  深藍色♥
hibb